ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗДАНИЯ

Произведения Сабира

М.А.Сабир Детям, Баку, 1962.

М.А.Сабир Мальчик и Лед, Баку, 1953.

Панченко П. М.А.Сабир Детям, Баку, 1950.

Панченко П. Сабир Избранное, Баку, 1945.

Панченко П. Сабир Стихотворения, Баку, 1949.

Панченко П. Сатиры и Лирика, Ленинград, 1950.

Панченко П. Сатиры и Лирика , Москва, 1954.

Сабир Избранные Произведения, Баку, 2007.

Сабир Избранные Произведения, Ленинград, 1983.

Hophopnamə, 1912-1913.

Hophopname (seçmeler)(на турецком), İstanbul, 2007.

Hophopname (на турецком), Ankara, 1975.

Hophopnamə (в старом алфавите), Bakı, 1914.

Hophopnamə (на персидском), 19??.

Hophopnamə (на персидском), 1981.

Hophopnamə (на таджикском), Düşənbə, 1962.

Hophopnamə, 1962.

Hophopnamə, 1965.

Hophopnamə, Bakı, 191?.

Hophopnamə, Bakı, 1948.

Hophopnamə, Bakı, 1960.

Hophopnamə, Təbriz, 1961.

Dünya Uşaq Ədəbiyyatı Kitabxanası, Mirzə Ələkbər Sabir Seçilmiş Əsərləri, Bakı, 1984.

Ə.Sabir Seçilmiş Şeirlər, Bakı, 1946.

M.Ə.Sabir Bütün əsərləri Bakı, 1934.

M.Ə.Sabir Haqqında tədqiqlər, Bakı, 2012.

M.Ə.Sabir Hophopnamə, Bakı, 1954.

M.Ə.Sabir Hophopnamə, Bakı, 1992.

M.Ə.Sabir Hophopnamə (на персидском), Bakı, 1977.

M.Ə.Sabir Hophopnamə, Bakı, 2014.

M.Ə.Sabir Hophopnamə 2 cilddə 1-ci cild, Bakı, 2004.

M.Ə.Sabir Hophopnamə 2 cilddə 2-ci cild, Bakı, 2004.

M.Ə.Sabir Hophopnamə 3 cilddə 1-ci cild, Bakı, 1962.

M.Ə.Sabir Hophopnamə 3 cilddə 2-ci cild, Bakı, 1962.

M.Ə.Sabir Hophopnamə 3 cilddə 3-cü cild, Bakı, 1965.

M.Ə.Sabir Məktəb şərqisi, Bakı, 1962.

M.Ə.Sabir Məqalələr məcmuəsi, Bakı, 1962.

M.Ə.Sabir Məktəblilərə Töhfə Bakı, 1948.

M.Ə.Sabir Məktəb Uşaqlarına Töhfə, Bakı, 1943.

M.Ə.Sabir Tək Səbir, Bakı, 1970.

M.Ə.Sabir Təmsillər, Bakı, 1961.

M.Ə.Sabir Uşaq və Buz, Bakı, 1953.

Mirzə Ələkbər Sabir 150 məqalələr toplusu, Bakı, 2012.

Mirzə Ələkbər Sabir Hop hop namə, Bakı, 1992.

Mirzə Ələkbər Sabir Hophopnamə, Bakı, 2012.

Mirzə Ələkbər Sabir Seçilmiş əsərləri, Bakı, 2007.

Məktəb Kitabxanası. Mirzə Ələkbər Sabir Seçilmiş əsərləri, Bakı, 1976.

 

О Сабире

Сабир (на русском), Баку, 1962.

Axundov N. M.Ə.Sabir Biblioqrafiya, Bakı, 1958.

Azərbaycan Məktəbi Jurnalı No7, Səh.72-79, Bakı, 1962.

Bayramoğlu A. Bənzərəm Bir qocaman dağa ki, Bakı, 2010.

Bayramoğlu A. Mirzə Ələkbər Sabir qısa tərcümeyi-hal, Bakı, 2001.

Bayramoğlu A. Sabir Bakıda, Bakı, 2012.

Cahangirov C. Dinmə, danışma, fortepiano ilə oxumaq üçün, Bakı, 1962.

Cəfər Ə. Mirzə Ələkbər Sabir şeirinin qafiyə lüğəti, Bakı, 2005.

Mir Cəlal. Mirzə Ələkbər Sabirin sənət dünyası, Bakı, 2017.

Eminalıyev E. Mirzə Ələkbər Sabir həyatı və sənəti, Bakı, 2012.

Hacıyev T. Sabir- qaynaqlar və sələflər, Bakı, 1980.

Hüseynov A. və Hacızadə B., Hophopnamə, Bakı, 2012.

İbrahimov M. Böyük şairimiz Sabir, Bakı, 1962.

İrəvanlı Ə. Mirzə Ələkbər Sabir və Erməni Xalqı, İrəvan 1962.

Əhməd Ə. Mirzə Ələkbər Sabirin Poetikası, Bakı, 1996.

Əhmədov Ə.M. Sabir, Bakı, 1958.

Əli A. Mirzə Ələkbər Sabirin satira sənətkarlığı, Bakı, 2012.

Əliyev Z. Sabir təsviri sənətdə, Bakı, 2012.

Ələsgərov S. Bilmirəm, fortepiano ilə oxumaq üçün, Bakı, 1962.

Mirzə Ələkbər Sabir-150 Biblioqrafiya. Mirzə Fətəli Axundov adına Milli kitabxana, Bakı, 2012, 384 səh.

Müasirləri Sabir haqqında, Bakı, 1962.

Məmmədov M. Sabir mübahisələr, həqiqətlər, Bakı, 1990.

Məmmədov M. Sabir və mətbuat, Bakı, 1974.

Məmmədov M. İdeal qardaşları, Bakı, 1967.

Novruzov T. M.Ə.Sabir irsinin tədqiqi və təbliği, Bakı, 1981.

Novruzov T. Sabir və davamçıları, Bakı, 1988.

Revolyusiya və qultura No1 (142), Bakı, 1937.

Rzayeva A. Get məktəbə, cavanım, fortepiano ilə oxumaq üçün, Bakı, 1962.

Rüstəmov S. Qəzəl fortepiano ilə oxumaq üçün, Bakı, 1962.

Sabir (на персидском), Bakı, 1962.

Sabir (на английском), Bakı, 1962.

Sabir Poeziya günləri-2, Bakı, 1976.

Sabir xatirələrdə, Bakı, 1982.

Salamoğlu T. M.Ə.Sabirin milli inthibah idealı, Bakı, 2015.

Saləddin Ə. Sabir və folklor, Bakı, 1969.

Xəndan C. Şairin həyatı, Bakı, 1961.

Xəndan C. Şairin həyatı, Bakı, 1977.

Xəyal S. Mirzə Ələkbər Sabirə yeni nəzər, Bakı, 2002.

Yazıçı (Oğuz Eli Qəzeti), Mirzə Ələkbər Sabir 150, Bakı, 2012.

Zamanov A. Sabir gülür, Bakı, 1981.

Zamanov A. Sabir və Müasirləri, Bakı, 1973.

Islam Araştırmaları Dergisi. Hophopname Hakkında, sayfa 113-127, Sayı 21, 2009.

IRS Heritage magazine. Sabir’s Hour, No9, pg 32-39, 2012.

AzerbaijanEnglish