RƏQƏMSALLAŞMIŞ NƏŞRLƏR

Sabirin Əsərləri

Hophopnamə. 1912-1913

Hophopname (seçmeler), İstanbul 2007.

Hophopname. Ankara, 1975.

Hophopnamə. Bakı, 1948.

Hophopnamə (əski_əlifba), Bakı, 1914.

Hophopnamə (fars dilində), 19??.

Hophopnamə (fars dilində) 1981.

Hophopnamə (tacik dilində), Düşənbə, 1962.

Hophopnamə Bakı, 1945.

Hophopnamə. 1962.

Hophopnamə 1965.

Hophopnamə Bakı,191?.

Hophopnamə Bakı, 1960.

Hophopnamə Təbriz, 1961.

Dünya Uşaq Ədəbiyyatı Kitabxanası, Mirzə Ələkbər Sabir Seçilmiş Əsərləri, Bakı 1984.

Ə.Sabir Seçilmiş Şeirlər. Bakı,1946.

M.Ə.Sabir Bütün əsərləri Bakı, 1934.

M.Ə.Sabir Haqqında tədqiqlər . Bakı,_2012.

M.Ə.Sabir Hophopnamə, Bakı, 1954.

M.Ə.Sabir Hophopnamə Bakı, 1992.

M.Ə.Sabir Hophopnamə (fars dilində)Bakı, 1977.

M.Ə.Sabir Hophopnamə. Bakı,2014.

M.Ə.Sabir Hophopnamə 3 cilddə 1ci- cild, Bakı, 1962.

M.Ə.Sabir Hophopnamə 3 cilddə 2-ci cild, Bakı, 1962.pdf

M.Ə.Sabir Hophopnamə 3 cilddə 3- cü  cild, Bakı, 1965.

M.Ə.Sabir Məktəb şərqisi. Bakı.1962.

M.Ə.Sabir Məqalələr məcmuəsi, Bakı, 1962.

M.Ə.Sabir Təksəbir,  Bakı, 1970.

Mirzə Ələkbər Sabir 150 məqalələr toplusu, Bakı, 2012.

Mirzə Ələkbər Sabir Hop hop namə, Bakı, 1992.

Mirzə Ələkbər Sabir Hophopnamə, Bakı, 2012.

Mirzə Ələkbər Sabir Seçilmiş əsərləri , Bakı, 2007.

Məktəb_Kitabxanası. Mirzə Ələkbər Sabir Seçilmiş əsərləri. Bakı, 1976.

Панченко П, Сабир Стихотворения, Баку, 1949.

Панченко П. Сатиры и Лирика , Москва, 1954.

Панченко П, Сатиры и Лирика, Ленинград, 1950.

Сабир Избранные Произведения, Баку, 2007.

Сабир Избранные Произведения, Ленинград, 1983.

 

Sabir Haqqında

Axundov N. M.Ə.Sabir Biblioqrafiya,Bakı, 1958.

Azərbaycan Məktəbi Jurnalı No7, Səh.72-79. Səh. 1962

Bayramoğlu A.  Bənzərəm Bir qocaman dağa ki, Bakı, 2010.

Bayramoğlu A. Mirzə Ələkbər Sabir qısa tərcümeyi-hal, Bakı, 2001.

Bayramoğlu A. Sabir Bakıda, Bakı, 2012.

Cahangirov C. Dinmə, danışma, fortepiano ilə oxumaq üçün, Bakı, 1962.

Cəfər Ə. Mirzə Ələkbər Sabir şeirinin qafiyə lüğəti, Bakı, 2005.

Mir Cəlal. Mirzə Ələkbər Sabirin sənət dünyası, Bakı, 2017.

Eminalıyev E. Mirzə Ələkbər Sabir həyatı və sənəti, Bakı, 2012.

Hacıyev T. Sabir- qaynaqlar və sələflər, Bakı, 1980.

Hüseynov A. və Hacızadə B, Hophopnamə, Bakı, 2012.

İbrahimov M. Böyük şairimiz Sabir, Bakı, 1962.

İrəvanlı Ə, Mirzə Ələkbər Sabir və Erməni Xalqı, İrəvan 1962.

Əhməd Ə. Mirzə Ələkbər Sabirin Poetikası, Bakı, 1996.

Əhmədov Ə.  M.Ə.Sabir, Bakı, 1958.

Əli A. Mirzə Ələkbər Sabirin satira sənətkarlığı, Bakı, 2012.

Əliyev Z. Sabir təsviri sənətdə, Bakı, 2012.

Ələsgərov S. Bilmirəm, fortepiano ilə oxumaq üçün, Bakı, 1962.

Mirzə Ələkbər Sabir-150 Biblioqrafiya. Mirzə Fətəli Axundov adına Milli kitabxana, Bakı, 2012, 384 səh.

Müasirləri Sabir haqqında, Bakı, 1962.

Məmmədov M. Sabir mübahisələr, həqiqətlər, Bakı, 1990.

Məmmədov M. Sabir və mətbuat, Bakı, 1974.

Məmmədov M. İdeal qardaşları, Bakı, 1967.

Novruzov T.  M.Ə.Sabir irsinin tədqiqi və təbliği, Bakı, 1981.

Novruzov T. Sabir və davamçıları, Bakı, 1988.

Revolyusiya və qultura No1 (142), Bakı, 1937.

Rzayeva A. Get məktəbə, cavanım,  fortepiano ilə oxumaq üçün, Bakı, 1962.

Rüstəmov S. Qəzəl fortepiano ilə oxumaq üçün, Bakı, 1962.

Sabir Poeziya günləri-2, Bakı, 1976.

Sabir xatirələrdə, Bakı, 1982.

Salamoğlu T. M.Ə.Sabirin milli inthibah idealı, Bakı, 2015.

Saləddin Ə.Sabir və folklor, Bakı, 1969.

Xəndan C. Şairin həyatı, Bakı, 1961.

Xəndan C. Şairin həyatı, Bakı, 1977.

Xəyal S. Mirzə Ələkbər Sabirə yeni nəzər, Bakı, 2002.

Yazıçı (Oğuz Eli Qəzeti), Mirzə Ələkbər Sabir 150, Bakı, 2012.

Zamanov A. Sabir gülür, Bakı,  1981.

Zamanov A. Sabir və Müasirləri. Bakı, 1973.